17 Σεπ2010

ΕΤΕ: Το χρονοδιάγραμμα για ΑΜΚ – ομολογιακό

Χρηματοοικονομικά Νέα | Αποστολή Άρθρου | Εκτύπωση Άρθρου | 1.574 Εμφανίσεις

ΕΤΕ: Το χρονοδιάγραμμα για ΑΜΚ – ομολογιακό

Δημοσιεύθηκε: 13:39 – 17/09/10

Από σήμερα, 17 Σεπτεμβρίου, τίθεται στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το ενημερωτικό δελτίο της Εθνικής Τράπεζας για την αύξηση κεφαλαίου και την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού.  

Το Ενημερωτικό για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση κοινών μετοχών και για την έκδοση μη διαπραγματεύσιμων μετατρέψιμων ομολογιών της ΕΤΕ, όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 16/09/2010, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό από την 17/09/2010 σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, www.nbg.gr και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Χ.Α. www.ase.gr.

Σημειώνεται ότι μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται σε €3.999.749.460, διαιρούμενο σε (α) 728.449.892 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €5,00 η κάθε μία, (β) 25.000.000 εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές άνευ δικαιώματος ψήφου και άνευ σωρευτικού μερίσματος ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία, και (γ) 70.000.000 εξαγοράσιμες προνομιούχες μετοχές κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου, ονομαστικής αξίας €5,00 η κάθε μία.

* Το χρονοδιάγραμμα της ΑΜΚ και του ΜΟΔ

Γεγονότα Σχετικά με τις Μετοχές Σχετικά με τις Μετατρέψιμες Ομολογίες
Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2010
Έγκριση από το Δ.Σ. του Χ.Α. για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση τωνδικαιωμάτων προτίμησης Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2010
Δημοσίευση της Ανακοίνωσης στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών (Η.Δ.Τ.) του Χ.Α. για την αποκοπή δικαιωμάτων προτίμησης, την περίοδο άσκησης των δικαιωμάτων και την έναρξη και λήξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2010
Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χ.Α.) Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2010
Αποκοπή δικαιωμάτων προτίμησης Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2010
Δικαιούχοι δικαιωμάτων προτίμησης (Record date) Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2010
Πίστωση από την Ε.Χ.Α.Ε. των δικαιωμάτων προτίμησης στους λογαριασμούς των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2010
Έναρξη διαπραγμάτευσης και άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2010
Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης Τρίτη, 5 Οκτωβρίου 2010
Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2010
Ενημέρωση του Ελληνικού Δημοσίου προς την Τράπεζα σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης για την απόκτηση τυχόν Νέων αδιάθετων Μετοχών και τυχόν αδιάθετων Μετατρέψιμων Ομολογιών. Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2010
Έναρξη προθεσμίας άσκησης δικαιώματος Δημοσίου Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2010
Ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς και τη διάθεση τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών και τυχόν αδιάθετων Μετατρέψιμων Ομολογιών Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2010
Έκδοση Μετατρέψιμων Ομολογιών και έναρξη περιόδου μετατροπής Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2010
Έγκριση από το Δ.Σ. του Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών Πέμπτη, 14 Οκτωβρίου 2010
Ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2010
Πίστωση των Νέων Μετοχών στις μερίδες των επενδυτών Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2010
Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2010
Άσκηση δικαιώματος προαιρετικής επαναγοράς από τον εκδότη* Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2010(μετά τις 17:00 μ.μ.)
Λήξη περιόδου άσκησης δικαιώματος μετατροπής* Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2010(μέχρι τις 9:59 π.μ.)
Έγκριση από το Δ.Σ. του Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Εκ Μετατροπής Μετοχών Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2010
Ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Εκ Μετατροπής Μετοχών Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2010
Πίστωση των Νέων Εκ Μετατροπής Μετοχών στις μερίδες των επενδυτών Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2010
Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Εκ Μετατροπής Μετοχών Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2010

* Η ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Ως προς τη διάθεση των Νέων Μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας αποφάσισε τα ακόλουθα:

(α) Δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση θα έχουν:

(i) όλοι οι κάτοχοι υφιστάμενων κοινών μετοχών της Τράπεζας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (στο εξής η «Ε.Χ.Α.Ε.») τη δεύτερη εργάσιμη που έπεται της ημε-ρομηνίας αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, όπως αυτή θα καθοριστεί και ανακοινωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕ, και

(ii) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο δια-πραγμάτευσής τους στο Χ.Α.

(β) Λόγω της υπαγωγής της Τράπεζας στο ν. 3723/2008 και της έκδοσης προνομιούχων μετοχών προς το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 7 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο 5, παράγραφος 6 του Κατα-στατικού της Τράπεζας, το Ελληνικό Δημόσιο, υπό την ιδιότητα του κατόχου προνομιούχων μετοχών της Τράπεζας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 10,3% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, δικαιούται να ασκήσει δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση εντός 10 ημερών μετά την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης από τους κοινούς μετόχους και εφόσον οι κάτοχοι των κοινών μετοχών της Τράπεζας δεν ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησής τους, έως το ως άνω ποσοστό, εκτός εάν το Ελληνικό Δημόσιο παραιτηθεί εγγράφως από το ανωτέρω δικαίωμα.

(γ) Εάν, παρά τα ανωτέρω υπό (α) και (β), εξακολουθούν να υπάρχουν Αδιάθετες Μετοχές, παρέχονται τα ακόλουθα δικαιώματα:

(i) Στους υπό α.i και α.ii ασκήσαντες πλήρως τα δικαιώματα προτίμησής τους, παρέχεται δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών στην Τιμή Διάθεσης (στο εξής το «Δικαίωμα Προεγγραφής»).

(ii) Στα πρόσωπα που απασχολούνται (με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, παροχής υπηρεσιών ή έργου) από την Τράπεζα στην Ελλάδα και από τις κατά το χρόνο διάθεσης των Νέων Μετοχών υφιστάμενες θυγατρικές της Εταιρείας, οι οποίες εδρεύουν στην Ελλάδα, ως και στους συνταξιούχους της Τράπεζας στην Ελλάδα, (στο εξής από κοινού οι «Απασχολούμενοι ως και Συνταξιούχοι ΕΤΕ»), παρέχεται το δικαίωμα να δηλώσουν εγγράφως τη βούλησή τους για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών στην Τιμή Διάθεσης (στο εξής το «Δικαίωμα των Απασχολούμενων ως και των Συνταξιούχων ΕΤΕ»).

(δ) Σε περίπτωση που, μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης των κατόχων κοινών μετοχών της Τράπεζας και του δικαιώματος προτίμησης του Ελληνικού Δημοσίου, παραμείνουν Αδιάθετες Μετοχές, αυτές θα διατεθούν από το Διοικη-τικό Συμβούλιο της Τράπεζας στις παρακάτω κατηγορίες επενδυτών κατά σειρά προτεραιότητας ως εξής:

(i) Στους ασκήσαντες το Δικαίωμα των Απασχολούμενων ως και των Συνταξιούχων ΕΤΕ και στους ασκήσαντες το Δικαίωμα Προεγγραφής. Εάν ο αριθμός των Αδιάθετων Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης από αυτούς τους επενδυτές, τότε θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό των Αδιάθετων Μετοχών που θα έχουν ζητήσει και μέχρι την πλήρη εξάντληση της ζήτησης.

(ii) Σε «ειδικούς επενδυτές» (κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 εδ. (στ) Ν. 3401/2005) και σε κατάλληλους διεθνείς επενδυτές (στο εξής από κοινού οι «Ειδικοί και Διεθνείς Επενδυτές») που θα έχουν συμμετάσχει σε διαδικασία ιδιωτικής τοποθέτησης μέσω βιβλίου προσφορών (ήτοι σε διαδικασία που δεν αποτελεί «δημόσια προσφορά», κατά την έννοια του άρθρου 2, παρ. 1, εδ. (δ) του Ν. 3401/2005), την οποία θα οργανώσουν η Τράπεζα, αφενός, και αφετέρου οι διεθνείς οίκοι Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG, London Branch, Goldman Sachs International και Morgan Stanley & Co. International plc, καθώς και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο της Ελλάδος Α.Τ.Ε. (στο εξής οι «Συνδιοργανωτές του Βιβλίου Προσφορών»). Η τιμή στην οποία θα διατεθούν οι Αδιάθετες Μετοχές σε Ειδικούς και Διεθνείς Επενδυτές θα προκύψει από την ως άνω διαδικασία της ιδιωτικής τοποθέτησης και σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι μικρότερη από την Τιμή Διάθεσης.

Η ικανοποίηση των Ειδικών και Διεθνών Επενδυτών, οι οποίοι θα έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους κατά την άνω διαδικασία της ιδιωτικής τοποθέτησης θα γίνει κατά την διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

(iii) Εφόσον, τέλος, μετά τα ανωτέρω, υπολείπονται Αδιάθετες Μετοχές, αυτές θα διατεθούν στους διεθνείς οίκους Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG, London Branch, Goldman Sachs International και Morgan Stanley & Co. International plc, Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc, Keefe, Bruyette & Woods Limited, Mediobanca-Banca di Credito Finanziaro S.P.A., UBS Limited καθώς και στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο της Ελλάδος Α.Τ.Ε. (στο εξής από κοινού, οι «Εγγυητές Κάλυψης»), δυνάμει σύμβασης παροχής εγγύησης κάλυψης, που η Τράπεζα έχει συνάψει με αυτούς τους οίκους, στην Τιμή Διάθεσης.

(ε) Σε περίπτωση που υπολείπονται Αδιάθετες Μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα τις διαθέσει κατά την κρίση του, άλλως το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα αυξηθεί κατά το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920. Αυτή η περίπτωση θα μπορούσε να συντρέξει εάν δεν ενεργοποιηθεί ή εάν καταγγελθεί η ως άνω σύμβαση εγγύησης κάλυψης.

* ΤΟ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας αποφάσισε τα ακόλουθα:

(α) Δικαίωμα προτίμησης στην κάλυψη των Ομολογιών θα έχουν:

(i) όλοι οι κάτοχοι υφιστάμενων κοινών μετοχών της Τράπεζας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων της Ε.Χ.Α.Ε. τη δεύτερη εργάσιμη που έπεται της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, όπως αυτή θα καθοριστεί και ανακοινωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕ, και

(ii) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο δια-πραγμάτευσής τους στο Χ.Α.

(β) Λόγω της υπαγωγής της Τράπεζας στο ν. 3723/2008 και της έκδοσης προ-νομιούχων μετοχών προς το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 7 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο 5, παράγραφος 6 του Καταστατικού της Τράπεζας, το Ελληνικό Δημόσιο, υπό την ιδιότητα του κατόχου προνομιούχων μετοχών της Τράπεζας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 10,3% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, δικαιούται να ασκήσει δικαίωμα προτίμησης για την απόκτηση Ομολογιών εντός 10 ημερών μετά την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης από τους κοινούς μετόχους και εφόσον οι κάτοχοι των κοινών μετοχών της Τράπεζας δεν ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα προτίμησής τους, έως το ως άνω ποσοστό, εκτός εάν το Ελληνικό Δημόσιο παραιτηθεί εγγράφως από το ανωτέρω δικαίωμα.

(γ) Εάν, παρά τα ανωτέρω υπό (α) και (β), εξακολουθούν να υπάρχουν Αδιάθετες Ομολογίες (στο εξής οι «Αδιάθετες Ομολογίες»), παρέχονται τα ακόλουθα δι-καιώματα:

(i) Στους υπό α.i και α.ii ασκήσαντες πλήρως τα δικαιώματα προτίμησής τους, παρέχεται δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση Αδιάθετων Ομολογιών στην Τιμή Διάθεσης (στο εξής το «Δικαίωμα Προεγγραφής για Ομολογίες»).

(ii) Στους Απασχολούμενους και Συνταξιούχους ΕΤΕ, όπως προσδιορίστηκαν ανωτέρω, παρέχεται το δικαίωμα να δηλώσουν εγγράφως τη βούλησή τους για την απόκτηση Αδιάθετων Ομολογιών στην Τιμή έκδοσης (στο εξής το «Δικαίωμα των Απασχολούμενων ως και των Συνταξιούχων ΕΤΕ για Ομολογίες»).

(δ) Σε περίπτωση που, μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης των κατόχων κοινών μετοχών της Τράπεζας και του δικαιώματος προτίμησης του Ελληνικού Δημοσίου, παραμείνουν Αδιάθετες Ομολογίες, αυτές θα διατεθούν από το Διοι-κητικό Συμβούλιο της Τράπεζας στις παρακάτω κατηγορίες επενδυτών κατά σειρά προτεραιότητας ως εξής:

(i) Στους ασκήσαντες το Δικαίωμα των Απασχολούμενων ως και των Συνταξιούχων ΕΤΕ για Ομολογίες και στους ασκήσαντες το Δικαίωμα Προεγγραφής για Ομολογίες. Εάν ο αριθμός των Αδιάθετων Ομολογιών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης από αυτούς τους επενδυτές, τότε θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό των Αδιάθετων Ομολογιών που θα έχουν ζητήσει και μέχρι την πλήρη εξάντληση της ζήτησης.

(ii) Σε Ειδικούς και Διεθνείς Επενδυτές όπως αυτοί προσδιορίστηκαν ανωτέρω που θα έχουν συμμετάσχει σε διαδικασία ιδιωτικής τοπο-θέτησης μέσω βιβλίου προσφορών (ήτοι σε διαδικασία που δεν αποτελεί «δημόσια προσφορά», κατά την έννοια του άρθρου 2, παρ. 1, εδ. (δ) του Ν. 3401/2005), την οποία θα οργανώσουν η Τράπεζα, αφενός, και αφετέρου οι Συνδιοργανωτές του Βιβλίου Προσφορών, όπως αυτοί προσδιορίστηκαν ανωτέρω. Η τιμή στην οποία θα διατεθούν οι Αδιάθετες Ομολογίες σε Ειδικούς και Διεθνείς Επενδυτές θα προκύψει από τις ως άνω διαδικασίες της ιδιωτικής τοποθέτησης και σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι μικρότερη από την Τιμή Έκδοσης. Η ικανοποίηση των Ειδικών και Διεθνών Επενδυτών, οι οποίοι θα έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους κατά τις άνω διαδικασίες της ιδιωτικής τοποθέτησης θα γίνει κατά την διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

(iii) Εφόσον, τέλος, μετά τα ανωτέρω, υπολείπονται Αδιάθετες Ομολογίες, αυτές θα διατεθούν στην Τιμή Έκδοσης στους Εγγυητές Κάλυψης, όπως έχουν οριστεί ανωτέρω, δυνάμει σύμβασης παροχής εγγύησης κάλυψης, που η Τράπεζα έχει συνάψει με αυτούς τους οίκους.

(ε) Σε περίπτωση που υπολείπονται Αδιάθετες Ομολογίες, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα τις διαθέσει κατά την κρίση του.

* Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΜΚ ΚΑΙ ΜΟΔ

Από τις 21.09.2010 (στο εξής η «Ημερομηνία Αποκοπής»), οι υφιστάμενες κοινές μετο-χές της Τράπεζας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στην Αύ-ξηση και χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στην έκδοση των Ομολογιών. Από την Ημερομη-νία Αποκοπής η τιμή εκκίνησης των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Τράπεζας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπ’ αριθμ. 26/17.07.2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α.

Η περίοδος άσκησης τόσο (Α) των δικαιωμάτων προτίμησης στην απόκτηση Νέων Μετοχών που θα εκδοθούν από την Αύξηση όσο και (Β) των δικαιωμάτων προτίμησης για την απόκτηση Ομολογιών ορίζεται από την 27/09/2010 έως και την 11/10/2010. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης.

Τα δύο ανωτέρω δικαιώματα προτίμησης θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. μέχρι και τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της περιόδου άσκησής καθενός από αυτά. Ως λήξη της περιόδου διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 05/10/2010.

Τα δικαιώματα προτίμησης είναι μεταβιβάσιμα και θα αποτελούν αντικείμενο δια-πραγμάτευσης στο Χ.Α. Τα δικαιώματα προτίμησης θα είναι πιστωμένα στους Λο-γαριασμούς Αξιών της Μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (στο εξής το «Σ.Α.Τ.»), την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους. Τα δικαιώματα προτίμησης τα οποία δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης των εγγραφών (δηλαδή έως και την 11/10/2010) αποσβένονται και παύουν να ισχύουν.

Το δικαίωμα προτίμησης θα ασκείται στα καταστήματα της Τράπεζας.

Οι κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης θα τα ασκούν αυτοπροσώπως ή μέσω του εξουσιοδοτημένου χειριστή του λογαριασμού αξιών τους, προσκομίζοντας τη σχετική βεβαίωση δικαιωμάτων της Ε.Χ.Α.Ε. και καταβάλλοντας σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που θα ανοιχθεί για την παρούσα αύξηση το αντίτιμο των Νέων Μετοχών και των Ομολογιών, για τις οποίες έχουν δικαίωμα να εγγραφούν ή δεσμεύοντας το ισόποσο σε λογαριασμό που τυχόν τηρούν στην Τράπεζα. Για την παραλαβή της βεβαίωσης αυτής θα απευθυνθούν:

(α) στο χειριστή του λογαριασμού αξιών τους (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή θεματοφύλακα), αν οι μετο-χές τους δεν βρίσκονται σε ειδικό λογαριασμό στο Σ.Α.Τ., και

(β) στην Ε.Χ.Α.Ε. αν οι μετοχές τους βρίσκονται σε ειδικό λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, οι κάτοχοί τους θα προσκομίζουν στα κα-ταστήματα της Τράπεζας την αστυνομική τους ταυτότητα, τον αριθμό του φορολογικού τους μητρώου, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ. καθώς και τη σχετική Βεβαίωση Δέ-σμευσης δικαιωμάτων για άσκηση δικαιώματος προτίμησης, την οποία θα πρέπει να α-ναζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού αξιών τους (ή από την Ε.Χ.Α.Ε., εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ.). Επισημαίνεται ότι οι κά-τοχοι δικαιωμάτων προτίμησης κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να δηλώσουν επίσης: α) τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ. β) τον αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. και γ) τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του λογαριασμού αξιών.

Κλάσματα Νέων Μετοχών και Ομολογιών δεν θα εκδοθούν, προς τούτο και η σύσταση προς τους μετόχους όπως συγκεντρώσουν αριθμό υφιστάμενων μετοχών που κατά την εξάσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης θα παράγουν ακέραιο αριθμό Νέων Μετοχών και Ομολογιών. Εάν διαπιστωθούν περισσότερες της μίας εγγραφές των ιδίων φυσικών ή νομικών προσώπων με βάση τα στοιχεία Σ.Α.Τ. ή / και τα δημογραφικά στοιχεία του εγ-γραφόμενου, το σύνολο των εγγραφών αυτών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία εγγραφή.

Οι εγγραφόμενοι θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη.

Συγχρόνως με την άσκηση των δικαιωμάτων τους προτίμησης, οι κάτοχοι αυτών θα μπορούν να ασκήσουν το Δικαίωμα Προεγγραφής για Νέες Μετοχές και το Δικαίωμα Προεγγραφής για Ομολογίες με την υποβολή έγγραφης δήλωσης στα καταστήματα της Τράπεζας και με την ταυτόχρονη καταβολή του συνόλου των κεφαλαίων που αντιστοι-χούν στις Αδιάθετες Μετοχές και στις Αδιάθετες Ομολογίες για τις οποίες ασκούν αυτό το δικαίωμα ή δεσμεύοντας το ισόποσο σε λογαριασμό που τυχόν τηρούν στην Τράπεζα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου άσκησης αυτών των δύο δικαιωμάτων προτίμησης των κατόχων κοινών μετοχών της Τράπεζας, οι Απασχολούμενοι ως και οι Συνταξιούχοι ΕΤΕ θα μπορούν να ασκήσουν το Δικαίωμα των Απασχολούμενων ως και των Συνταξιούχων ΕΤΕ για Νέες Μετοχές και το Δικαίωμα των Απασχολούμενων ως και των Συνταξιούχων ΕΤΕ για Ομολογίες δια της υποβολής έγγραφης δήλωσης στα καταστήματα της Τράπεζας και με την ταυτόχρονη καταβολή του συνόλου των κεφαλαίων που αντιστοιχούν στις Αδιάθετες Μετοχές και Αδιάθετες Ομολογίες του παρόντος για τις οποίες ασκούν αυτό το οικείο δικαίωμα ή δεσμεύοντας το ισόποσο σε λογαριασμό που τυχόν τηρούν στην Τράπεζα.

Οι ασκήσαντες το Δικαίωμα Προεγγραφής για Νέες Μετοχές, καθώς και οι ασκήσαντες το Δικαίωμα των Απασχολούμενων ως και των Συνταξιούχων ΕΤΕ για Νέες Μετοχές, ή το Δικαίωμα Προεγγραφής για Ομολογίες, καθώς και το Δικαίωμα των Απασχολούμενων ως και των Συνταξιούχων ΕΤΕ για Ομολογίες, θα ικανοποιηθούν εάν προκύψουν Αδιάθετες Μετοχές και Αδιάθετες Ομολογίες, αντίστοιχα, και υπό την επι-φύλαξη της άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης του Ελληνικού Δημοσίου για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών και Αδιάθετων Ομολογιών, ενώ σε περίπτωση υπερβάλλουσας ζήτησης Αδιάθετων Μετοχών ή Αδιάθετων Ομολογιών από αυτούς τους επενδυτές, αυτοί θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό των Αδιάθετων Μετοχών και Αδιάθετων Ομολογιών που θα έχουν ζητήσει και μέχρι την πλήρη εξάντληση της ζήτησης. Ο ακριβής αριθμός Αδιάθετων Μετοχών και Αδιάθετων Ομολογιών που θα αποκτήσουν αυτοί οι επενδυτές, θα καθοριστεί με απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας ενώ τα καταβληθέντα ποσά των προεγγραφών που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών και Ομολογιών θα επιστραφούν άτοκα στους ασκήσαντες το οικείο δικαίωμα.

Με τη λήξη της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης των κατόχων κοινών μετοχών της, η Τράπεζα θα ενημερώσει εγγράφως το Ελληνικό Δημόσιο για την τυχόν ύπαρξη Αδιάθετων Μετοχών και Αδιάθετων Ομολογιών, το μέγιστο αριθμό Αδιάθετων Μετοχών και Αδιάθετων Ομολογιών που του αναλογούν και θα το καλέσει να δηλώσει εάν επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμά του προτίμησης, στην Τιμή Διάθεσης και στην Τιμή Έκδοσης, αντίστοιχα, καθώς και οδηγίες για την καταβολή των αναλογούντων πο-σών.

Η Τράπεζα θα εκδώσει ανακοίνωση για την έκβαση της δημόσιας προσφοράς και τη διάθεση τυχόν Αδιάθετων Μετοχών και Αδιάθετων Ομολογιών εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημέρα που λάβει την ως άνω ενημέρωση του Ελληνικού Δημοσίου.

* ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ -ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝΤΡΑΠΕΖΑ

Κάθε Ομολογία παρέχει δικαίωμα στον κάτοχό της να την μετατρέψει σε μία (1) κοινή μετοχή της Τράπεζας χωρίς καταβολή επιπλέον ποσού, με την υποβολή προς τον Εκδότη σχετικής αίτησης μετατροπής.

Επισημαίνεται ότι οι ομολογιούχοι δύνανται να ασκήσουν το δικαίωμα μετατροπής των Ομολογιών κατά την περίοδο άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και μέχρι την 9.59 π.μ. της 20 Οκτωβρίου 2010.

Δεδομένης όμως της δυνατότητας της Τράπεζας να ασκήσει μετά την 17.00 μ.μ. της 19 Οκτωβρίου 2010 το δικαίωμα προαιρετικής επαναγοράς των Ομολογιών για τις οποίες δεν θα έχει ασκηθεί το δικαίωμα μετατροπής μέχρι την 17.00 μ.μ. της 19 Οκτωβρίου 2010 από τους ομολογιούχους, περιορίζεται αντίστοιχα και η περίοδος άσκησης του δικαιώματος μετατροπής των Ομολογιών μέχρι την 17.00 μ.μ. της 19.10.2010.

Το δικαίωμα μετατροπής ασκείται με την υποβολή της αίτησης μετατροπής στην Τράπεζα και παράδοση τυχόν κατεχόμενου από τον ομολογιούχο έγχαρτου τίτλου. Στην περίπτωση που οι έγχαρτοι τίτλοι κατέχονται από την Τράπεζα ως θεματοφύλακα, δεν χρειάζεται παράδοση του έγχαρτου τίτλου.

Η αίτηση μετατροπής, υποβάλλεται σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας στην Ελλάδα αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου, ή μέσω fax στο νούμερο 210 334 3404 begin_of_the_skype_highlighting              210 334 3404      end_of_the_skype_highlighting. H αίτηση μετατροπής, από την υποβολή της στον Εκδότη, είναι ανέκκλητη.

Επισημαίνεται περαιτέρω ότι:

– το δικαίωμα μετατροπής των Ομολογιών δύναται να ασκηθεί από τους ομολογιούχους μόνον για το σύνολο των Ομολογιών που κατέχουν και όχι μόνον για μέρος αυτών.

– η Τράπεζα σκοπεύει να ασκήσει το ως άνω δικαίωμα προαιρετικής επαναγοράς για το σύνολο των ομολογιών για τις οποίες δεν θα έχει ασκηθεί από τον Ομολογιούχο το δικαίωμα μετατροπής μέχρι τις 17.00 μ.μ. της 19 Οκτωβρίου 2010.

– σε περίπτωση που δεν ασκήθηκε ούτε το δικαίωμα μετατροπής από τον ομολογιούχο ούτε το δικαίωμα προαιρετικής επαναγοράς από την Τράπεζα, η Τράπεζα θα καταβάλει στον ομολογιούχο ποσό ίσο με την ονομαστική αξία του συνόλου των Ομολογιών που θα κατέχει άτοκα.

Πηγή: "www.euro2day.gr"
eXTReMe Tracker