Γενικά

Σήμερα που οι ρυθμοί επιβάλλουν ταχύτητα στις συναλλαγές μέσα από διαρκή παρακολούθηση των εξελίξεων της διεθνούς και εγχώριας χρηματιστηριακής αγοράς εμείς μπορούμε να σας παρέχουμε έγκυρη εξυπηρέτηση, δημιουργία, σχέσεων εμπιστοσύνης με βάση την εχεμύθεια την αξιοπιστία και την ασφάλεια.

 • Σύσταση πελατείας στiς συνεργαζόμενες Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ για την απευθείας διαβίβαση εντολών τους σε παράγωγα προϊόντα στο Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών (ΧΠΑ).
 • Έγκαιρη και αξιόπιστη λήψη και διαβίβαση εντολών αγοράς και πώλησης μετοχών μέσω των EUROBANΚ EQUITIES ΑΧΕΠΕΥ, ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ, ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΧΕΠΕΥ, ΑΧΟΝ ΑΧΕ, SOLIDUS ΑΧΕΠΕΥ, ΚΥΚΛΟΣ ΑΧΕΠΕΥ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών καθώς και σε όλα τα Διεθνή Χρηματιστήρια.
 • Διαμεσολάβηση στην αγοραπωλησία μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων των ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ,ΑLPHA TRUST AEΔΑΚ, EUROBANK AΕΔΑΚ, THETIS ΑΕΔΑΚ όλων των τύπων ανάλογα με τον επενδυτικό κίνδυνο που επιθυμείται να αναλάβετε και το χρονικό ορίζοντα της επένδυσης (Τα αμοιβαία κεφάλαια δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές).
 • Αίθουσα για παρακολούθηση real-time της συνεδρίασης του Χ.Α.Α.
 • Συναλλαγές μέσω internet. O πελάτης διαβιβάζει εντολές σε πραγματικό χρόνο,παρακολουθεί τις τιμές των μετοχών και το χαρτοφυλάκιό του μέσα από τον υπολογιστή του μέσω κωδικών που του χορηγεί η συνεργαζόμενη Α.Χ.Ε.
 • Λογαριασμοί χαρτοφυλακίων CASH (τοις μετρητοίς), ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ (Τ+2), ΜΑRGIN (λογ/σμός περιθωρίου).
 • Οn line ενημέρωση – αποτίμηση – διάρθρωση χαρτοφυλακίου επενδυτή.
 • Καθημερινή ενημέρωση επενδυτών για εταιρικές πράξεις, μερίσματα, δωρεάν μετοχές, αυξήσεις κεφαλαίου, δημόσιες εγγραφές.
 • Ενημέρωση επενδυτών για εταιρικά νέα της ημέρας καθώς και ημερήσιες αναλύσεις δεικτών-μετοχών από τα τμήματα ανάλυσης των συνεργαζόμενων Α.Χ.Ε.
 • Δυνατότητα καθημερινής αποστολής μέσω fax ή e-mail αποτίμησης και διάρθρωσης χαρτοφυλακίου.
 • Ενημέρωση επενδυτών για τις εκτελεσθείσες ημερήσιες συναλλαγές τους.
eXTReMe Tracker